Regulamin

PrintiStory


Sprzedawca


1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i wykonywania umów w Serwisie , znajdującym się pod adresem internetowym www.printistory.pl


2. Serwis prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących ("Kupujący") albumów, ksiąg i pudełek..


3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827).


4. Właścicielem Serwisu jest firma PrintiStory Aleksandra Muhmelt, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PrintiStory Aleksandra Muhmelt, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Konduktorska zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: e-mail: printistory@op.pl
b. Przez telefon kontaktowy: 537 517 344 Kontakt ze Sprzedawcą 
6. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej .

8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy.

W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.

10. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
a. uprzednia akceptacja Regulaminu
b. oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, 

4. Możliwe jest dokonania Rejestracji w Sklepie, z tym, ze nie jest ona konieczna, 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

6. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom,  w tym członkom rodziny, znajomym itp. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

8. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy.

§3 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane:
a. przy dokonywaniu Rejestracji:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, adres e-mail
b. po dokonaniu Rejestracji:
- obowiązkowo: adres (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, kraj), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
c. przy składaniu zamówienia bez dokonywania Rejestracji:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu korzystania przez nich z Serwisu,

oferta handlowa

1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, 
2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „wypisz mnie z Newslettera” na stronie www.artiprint.pl
3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.
4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu
Próbki produktów
Kupujący ma możliwość otrzymania próbek Produktów wykonanych uprzednio przez Serwis.
umowa
§13 [Dostawa Produktu]
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Czas realizacji zamówienia indywidualnie.
3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki.
4. Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia,  może ulec wydłużeniu. 
5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi .
§14 [Odbiór przesyłki]
1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
2. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
    Sprawdzić ogólny stan przesyłki;

5.    Wskazanie Produkt;
6.    Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.artiprint.pll w taki sposób, aby
-  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl