Regulamin

PrintiStory


Sprzedawca


1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i wykonywania umów w Serwisie , znajdującym się pod adresem internetowym www.artiprint.pl


2. Serwis prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących ("Kupujący") albumów, ksiąg i pudełek..


3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827).


4. Właścicielem Serwisu jest firma PrintiStory Aleksandra Mühmelt NIP 6452081649, Regon 241503929, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Konduktorska 23, prowadzący działalność gospodarczą tą samą nazwą zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: e-mail: sklep@artiprint.pl


b. Przez telefon kontaktowy: 537 517 344 Kontakt ze Sprzedawcą 


6. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej .

8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy.

W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.

10. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
a. uprzednia akceptacja Regulaminu
b. oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, 

4. Możliwe jest dokonania Rejestracji w Sklepie, z tym, ze nie jest ona konieczna, 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

6. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom,  w tym członkom rodziny, znajomym itp. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

8. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy.

§3 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane:
a. przy dokonywaniu Rejestracji:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, adres e-mail
b. po dokonaniu Rejestracji:
- obowiązkowo: adres (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, kraj), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
c. przy składaniu zamówienia bez dokonywania Rejestracji:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu korzystania przez nich z Serwisu,

oferta handlowa

1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, 
2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „wypisz mnie z Newslettera” na stronie www.artiprint.pl
3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.
4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu
Próbki produktów
Kupujący ma możliwość otrzymania próbek Produktów wykonanych uprzednio przez Serwis.
umowa
§13 [Dostawa Produktu]
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Czas realizacji zamówienia indywidualnie.
3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki.
4. Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia,  może ulec wydłużeniu. 
5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi .


§14 [Odbiór przesyłki]
1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.


2. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:


    Sprawdzić ogólny stan przesyłki;

5.    Wskazanie Produkt;


6.    Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

Czas trwania rękojmi to 2 lata.

W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.


7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji.

 

Formy Płatności

 

Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)

 

 Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w Autopay gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych.

w przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.artiprint.pll w taki sposób, aby
-  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.Zwroty  i  reklamacje 

 1. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu
5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz , dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
6 Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki lub cyrkonii);
b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia)
c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora 
e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.
f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;

g. sprzedawca ma prawo odmówić naprawy rzeczy zakupionej i zwrócić środki pieniężne za produkt wcześniej dostarczony sprzedawcy na reklamacji bez podania przyczyny

A przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl